slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4

WYKOPALISKA 2015. NOWA  ŻELAZNA
 

Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej zostało odkryte w 1999 roku przez mieszkańca Wólki Tarnowskiej Stanisława Organiściaka, który na terenie pól znajdujących się w rejonie wsi Stara Żelazna i Nowa Żelazna, natrafił na duże skupienie zabytków archeologicznych. O znalezisku powiadomił pracowników Działu Archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Archeolodzy potwierdzili odkrycie nowego stanowiska archeologicznego: cmentarzyska ciałopalnego kultury przeworskiej (stanowisko 2 w Nowej Żelaznej). Na północ od nekropoli odkryto dużą osady kultury pomorskiej i przeworskiej (stan. 3). Były to znaleziska nowe, nie zarejestrowane podczas powierzchniowych badań Archeologicznego Zdjęcia Polski z 1984 roku (S. Żółkowski 1984).
Podczas powierzchniowej penetracji stanowisk stwierdzono dużą destrukcję cmentarzyska. Na skutek głębokiej orki część obiektów uległa zniszczeniu w górnych partiach, stąd duże nagromadzenie zabytków na powierzchni. Na zaoranych polach zaobserwowano również szereg okrągłych zaciemnień. W trakcie późniejszych badań wykopaliskowych okazało się, iż natrafiono na pozostałości współczesnych wkopów będących śladami nielegalnej działalności „archeologów” – amatorów. Wkopy rabunkowe znajdowały się w rejonie największego nagromadzenia zabytków ruchomych.
Zabytki zebrane w trakcie kilku inspekcji terenowych pozwoliły na wstępne ramowe określenie chronologii cmentarzyska: przełom młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego.
Sąsiadująca z cmentarzyskiem osada została zbadana powierzchniowo. Mimo nagromadzenia na powierzchni dość dużej ilości ceramiki i polepy, nie zarejestrowano tutaj poważniejszych zniszczeń obiektów.

Zespół osadniczy w Nowej Żelaznej jest położony w obrębie doliny Wisły na stoku jednej z teras nadzalewowych, około 3 km od koryta rzeki, na terenach nieużytków i pól ornych. Dotychczasowe badania wykopaliskowe prowadzono wyłącznie na cmentarzysku. Miały one charakter ratowniczy
z uwagi na szybko postępującą destrukcję nekropoli.

Pracami na stanowisku kierowała Małgorzata Cieślak-Kopyt
z Działu Archeologii Muzeum im. J. Malczewskiego w latach: 2007-2008. Badania finansowało muzeum (2007 r.) i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 r.).
W trakcie wykopalisk odsłonięto powierzchnię 3,7 ara, w centralnej partii nekropoli. Odkryto 22 obiekty kultury przeworskiej: 20 grobów jamowych, 1 grób popielnicowy,
1 skupisko ceramiki oraz czworokątny obiekt rowkowy. Większość znalezisk zalegała bardzo płytko pod powierzchnią pola ornego (4-25 cm). Na podstawie dotychczasowych obserwacji możemy domniemywać, iż destrukcji uległa warstwa z najpóźniej datowanymi obiektami, w humusie zarejestrowano bowiem fragmenty naczyń toczonych z III w. n. e.


 

„Prace pielęgnacyjne (graby) w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 5.400,00 zł).


Całkowity koszt netto wynosi 6 000,00 zł. zł.


Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

 

www.wfosigw.pl

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Muzeum im. J. Malczewskiego lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych:
 

Wystawa archeologiczna "Zanim powstało miasto. Początki Radomia" eksponowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5. ZapraszamyEkspozycji towarzyszą zajęcia edukacyjne:

1. Kamień, glina, nić (wykonywanie ceramiki i tkactwo)

2. Warsztaty młodego archeologa (wykopaliska dla najmłodszych). Zajęcia  odbywają się na zewnątrz budynku.
WARSZTATY DZIAŁU PRZYRODY:

Śladami Smoka Wawelskiego

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

 

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu imitacji ichnoskamieniałości (skamieniałego śladu) dinozaura, w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.  W przerwie koniecznej na utwardzenie wspomnianej pamiątki, przeprowadzana jest krótka multimedialna prelekcja na temat rodzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, sposobów ich powstawania, gatunków  dinozaurów które je pozostawiły, oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajamiają dzieci z faktem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiają zabawną historię przygód małego tyranozaura. W oczekiwaniu na odbiór ‘medalów znalazcy”  grupa zwiedza także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego”  z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnapnozaurów).

 


 


LEKCJE DZIAŁU PRZYRODY:


   
Radomskie dinozaury

(szkoły podstawowe , gimnazja, szkoły średnie) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący przegląd najbardziej znaczących odkryć paleontologicznych z regionu radomskiego (Zapniów, Wierzbica, Błaziny, itd.) oraz najświeższe doniesienia naukowe zmieniające diametralnie dotychczasowe poglądy na tryb życia, biologię i systematykę zwierząt mezozoicznych. 

  

Tajemniczy świat owadów

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący najbardziej niezwykłe, spektakularne, ciekawe i zaskakujące przykłady budowy, biologii, zachowań socjalnych, rozrodczych, odżywiania, motoryki, itp. etc. - najliczniejszej gatunkowo i liczebnie gromady królestwa zwierząt , czyli owadów.Zwierzęta w mieście - Radom

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki zwierząt synantropijnych, bytujących w naszym mieście. Ich strategie przeżycia , środowiska, miejsca rozrodu oraz wpływ człowieka na kształt, strukturę i liczebność ich populacji, a także status ochronny i działania podejmowane w ramach zachowania ww. gatunków.

 


 
Ptaki drapieżne

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki ptaków drapieżnych występujące w Polsce i regionie radomskim, definicje drapieżnictwa, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do tego typu odżywiania, strategie polowań, status ochronny oraz zagrożenia płynące dla nich z uwagi na postępującą antropopresję.


       Pory roku w życiu ptaków
  (wiosna, lato, jesień, zima
)

(klasy IV – VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający biologię avifauny krajowej – gatunki lęgowe,  przelotne,  inwazyjne,  koczujące, na tle zmian klimatycznych związanych z kolejnymi porami roku

 

   Wędrówki ptaków

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki i grupy ptaków podejmujących sezonowe wędrówki, ich trasy i terminy przelotów, sposoby lotu i orientacji w przestrzeni, a także metody badawcze służące do badań tras ich migracji.  Dokarmianie ptaków 

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przybliżający prawidłowe metody dokarmiania ptaków, typy karmników, rodzaje stosowanej karmy w zależności od gatunku, terminy, miejsca i częstotliwość jej wykładania, a także przegląd gatunkowy ptasich bywalców karmnikowych stołówek.

 

Koniec świata 2012 – fakty i mity

(kl. IV – VI szkół podstawowych , gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentacje multimedialną przedstawiający hipotezy, prawdopodobieństwo oraz przesłanki historyczne i etnologiczne, potwierdzające istnienie długookresowego cyklu powtarzających się globalnych katastrof, związanych z datą 2012 lub kolejnymi, prawdopodobnymi datami  granicznymi. 

 

  

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                            &nbs

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny