slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 Aktualności:
 
W piątek 17 października zapraszamy na otwarcie wystawy "Kobiece oblicze świata" 


Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Muzeum im. J. Malczewskiego lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych:


14 lipca 201 4 r. przypada 160. rocznica urodzin naszego patrona - Jacka Malczewskiego.
O godz. 12.00 wiceprezydent Radomia oraz dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z pracownikami złożyli kwiaty pod pomnikiem mistrza na ul. Malczewskiego.


Wystawa archeologiczna "Zanim powstało miasto. Początki Radomia" eksponowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5. ZapraszamyEkspozycji towarzyszą zajęcia edukacyjne:

1. Kamień, glina, nić (wykonywanie ceramiki i tkactwo)

2. Warsztaty młodego archeologa (wykopaliska dla najmłodszych). Zajęcia  odbywają się na zewnątrz budynku.
WARSZTATY DZIAŁU PRZYRODY:

Śladami Smoka Wawelskiego

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

 

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu imitacji ichnoskamieniałości (skamieniałego śladu) dinozaura, w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.  W przerwie koniecznej na utwardzenie wspomnianej pamiątki, przeprowadzana jest krótka multimedialna prelekcja na temat rodzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, sposobów ich powstawania, gatunków  dinozaurów które je pozostawiły, oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajamiają dzieci z faktem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiają zabawną historię przygód małego tyranozaura. W oczekiwaniu na odbiór ‘medalów znalazcy”  grupa zwiedza także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego”  z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnapnozaurów).

 


 


LEKCJE DZIAŁU PRZYRODY:


   
Radomskie dinozaury

(szkoły podstawowe , gimnazja, szkoły średnie) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący przegląd najbardziej znaczących odkryć paleontologicznych z regionu radomskiego (Zapniów, Wierzbica, Błaziny, itd.) oraz najświeższe doniesienia naukowe zmieniające diametralnie dotychczasowe poglądy na tryb życia, biologię i systematykę zwierząt mezozoicznych. 

  

Tajemniczy świat owadów

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący najbardziej niezwykłe, spektakularne, ciekawe i zaskakujące przykłady budowy, biologii, zachowań socjalnych, rozrodczych, odżywiania, motoryki, itp. etc. - najliczniejszej gatunkowo i liczebnie gromady królestwa zwierząt , czyli owadów.Zwierzęta w mieście - Radom

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki zwierząt synantropijnych, bytujących w naszym mieście. Ich strategie przeżycia , środowiska, miejsca rozrodu oraz wpływ człowieka na kształt, strukturę i liczebność ich populacji, a także status ochronny i działania podejmowane w ramach zachowania ww. gatunków.

 


 
Ptaki drapieżne

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki ptaków drapieżnych występujące w Polsce i regionie radomskim, definicje drapieżnictwa, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do tego typu odżywiania, strategie polowań, status ochronny oraz zagrożenia płynące dla nich z uwagi na postępującą antropopresję.


       Pory roku w życiu ptaków
  (wiosna, lato, jesień, zima
)

(klasy IV – VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający biologię avifauny krajowej – gatunki lęgowe,  przelotne,  inwazyjne,  koczujące, na tle zmian klimatycznych związanych z kolejnymi porami roku

 

   Wędrówki ptaków

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki i grupy ptaków podejmujących sezonowe wędrówki, ich trasy i terminy przelotów, sposoby lotu i orientacji w przestrzeni, a także metody badawcze służące do badań tras ich migracji.  Dokarmianie ptaków 

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przybliżający prawidłowe metody dokarmiania ptaków, typy karmników, rodzaje stosowanej karmy w zależności od gatunku, terminy, miejsca i częstotliwość jej wykładania, a także przegląd gatunkowy ptasich bywalców karmnikowych stołówek.

 

Koniec świata 2012 – fakty i mity

(kl. IV – VI szkół podstawowych , gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentacje multimedialną przedstawiający hipotezy, prawdopodobieństwo oraz przesłanki historyczne i etnologiczne, potwierdzające istnienie długookresowego cyklu powtarzających się globalnych katastrof, związanych z datą 2012 lub kolejnymi, prawdopodobnymi datami  granicznymi. 

 


 


Od 22 grudnia, w podziemiach Muzeum im. J. Malczewskiego prezentujemy wystawę będącą elementem promocji  projektu naukowego pt. „Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie” prowadzonego w latach 2012-2013 przez Dział Archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych.

Projekt obejmował opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową  (monografia cmentarzysk oraz broszura popularnonaukowa), wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w Gulinie-Młynie, stanowisko 1, gm. Zakrzew, pow. radomski, woj. mazowieckie, w tym analizę i konserwację pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

 

Stanowisko to zostało odkryte przypadkowo w lipcu 1981 roku podczas wybierania piasku. Pracownicy   ówczesnego Muzeum Okręgowego w Radomiu przeprowadzili na stanowisku dwie inspekcje  terenowe (lata :1982, 1983), a od 1984 roku prowadzili  tu   regularne badania wykopaliskowe. Badaniami  kierowały: w latach 1984, 1986-1990 Iwona Micke, zaś w latach 1996-1997 Małgorzata Cieślak-Kopyt.

Cmentarzysko Gulin-Młyn st. 1 jest jednym z kilkudziesięciu stanowisk kultury pomorskiej, wchodzących w skład lokalnego skupiska osadniczego rozwijającego się w dorzeczu środkowej i górnej Radomki oraz górnej Iłżanki, funkcjonującego w literaturze specjalistycznej jako radomskie skupisko osadnicze kultury pomorskiej. W 1988 r. w odległości około 100 m na południe od piaskowni odkryto cmentarzysko kultury przeworskiej. W trakcie badań sondażowych w tymże roku, odkryto 5 jamowych grobów kultury przeworskiej z początków naszej ery.

Podczas wieloletnich badań na stanowisku ponad 100 obiektów  obu kultur.

 

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Gulinie-Młynie zostało założone prawdopodobnie w końcu V w. p.n.e., i użytkowane następnie w IV i III w. p.n.e. Nie wykluczone, że ludność wspomnianej kultury chowała tu swoich zmarłych jeszcze w II w. p.n.e., kiedy w rejonie Gulina-Młyna obecni byli już przedstawiciele kultury przeworskiej. Ludność ta chowała  swoich zmarłych przez następne kilka stuleci, najprawdopodobniej do fazy B2/C1 okresu rzymskiego czyli 2 połowy II w. n.e.

 

Wśród obiektów pomorskich niemal ⅔ grobów reprezentowało formę kloszową, a więc popielnicy wypełnionej przepalonymi kośćmi, zazwyczaj nakrytej misą, osłoniętej dużym naczyniem ustawionym do góry dnem - tzw. „kloszem”. Pozostałe pochówki - to groby popielnicowe, o analogicznym zestawie naczyń, ale bez „klosza”. Dość często groby obu typów lub tylko jednego rodzaju występowały bardzo blisko siebie we wspólnej jamie grobowej tworząc groby zbiorowe złożone z 2 lub 3 pochówków. W jednym przypadku odnotowano grób zbiorowy, gdzie pod wspólnym „kloszem” znajdowały się 3 popielnice wypełnione przepalonymi kośćmi 3 dzieci. Zarówno grobom kloszowym jak i popielnicowym nierzadko towarzyszyły kamienie lub potłuczone fragmenty dodatkowych naczyń.

Poza grobami, do ciekawych obiektów zaliczyć należy jamy zawierające przepalone kości zwierząt udomowionych, dużej (bydło, koń) i średniej wielkości (owca, koza, świnia). Wyjątkowo w jednej z jam znajdowały się dodatkowo szczątki małego, prawdopodobnie dzikiego mięsożercy. W tym samym obiekcie odkryto niewielki, żelazny grot broni drzewcowej. Znalezisko  to ma wyjątkową wartość naukową,  gdyż broń na cmentarzyskach kultury pomorskiej   znajdowana  jest niezwykle rzadko.

 

Ogólna liczba grobów kultury przeworskiej na cmentarzysku nie jest możliwa do ustalenia, ponieważ znaczna część pochówków uległa zniszczeniu. Pierwsze obiekty, datowane na początek naszej ery, odkryto w 1988 roku podczas badań sondażowych na stanowisku 5. Kolejny pochówek tej kultury datowany na pierwsza połowę I w. p.n.e. został zarejestrowany na stanowisku 1 w czasie badań w 1989 r.  Z badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-1997 pochodzą kolejne obiekty   datowane na I – II w.n.e. Większość grobów jamowych należała do kategorii tzw. pochówków z resztkami ciałopalenia – do jamy grobowej wrzucano  przepalone kości przemieszane z węglem drzewnym i popiołem ze stosu pogrzebowego.W kilku przypadkach resztki ciałopalenia tworzyły wyraźne skupisko wskazujące na umieszczenie je w  pojemniku organicznym: woreczku z tkaniny lub naczyniu z drewna lub kory (?).

O rozległych kontaktach handlowych „przeworskich” osadnicków świadczą m. in. dwie mosiężne zapinki z jamowego grobu z początków naszej ery:. Fibule były przedmiotami pochodzącymi z terenów prowincjonalno rzymskich: obszarów nad środkowym Dunajem oraz prowincji Noricum i Panonii.

 

Na wystawie są prezentowane naczynia kultury pomorskiej oraz plansze informacyjne – fragmenty broszury pt. „Starożytne nekropole nad Radomką”

Tekst: Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś

Fotografie: M. Cieślak-Kopyt, S. Fituch, I. Micke, G. Wrońska

Rysunki, rekonstrukcje: M. Król, K. Solarska

Opracowanie graficzne rycin: K. Dzięgielewski, K. Solarska, M. Zahorska

Projekt okładki: M. Dzięgielewska, K. Solarska

Skład, łamanie, druk i oprawa:

Magdalenia Dzięgielewska

Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna „PROFIL-ARCHEO” 

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                                                              576 870,00zł.
Przyznana kwota dotacji MKiDN:                                                   200 000,00zł.
Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:              376 870,00zł.
Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku przy

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”.

 

Całkowity koszt brutto wynosi 4 536,00  zł.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacj
i w kwocie 3 360,00zł.

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny