slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 Aktualności:We wrześniu i październiku 2016 roku w  Muzeum im. Jacka Malczewskiego  będzie realizowany program edukacyjny pt. Historia jakiej nie znacie. Poganie

i chrześcijanie.  
Partnerem projektu jest Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja, nr 12 w Radomiu. Projekt związany jest z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Uczestniczący w nim gimnazjaliści  spotkają się z archeologami, którzy 
w formie interesujących wykładów i prezentacji  multimedialnych, zapoznają młodzież z historią, wierzeniami i kulturą Polski wczesnośredniowiecznej w dobie jej chrztu.  Odbędzie się także inscenizacja rekonstruktora na grodzisku Piotrówka.  Na warsztatach animacji  młodzież  stworzy krótkie filmy o  tym okresie w dziejach Polski. 


     

Program:

15 września 2016  

10.00 - 11.30  - wykład dr Macieja Trzecieckiego, pt. Chrystianizacja

                                                                    średniowiecznej Europy

16 września 2016 

10.00 - 11.30  - wykład dr Macieja Trzecieckiego, pt. Radom w czasach                                                                                              chrztu Polski

11.45  -  prezentacja rekonstruktora  (grodzisko Piotrówka)

20 września 2016

10.00 – 11.30  - wykład mgr Pawła Lisa, pt. STRAWA, PIR - STYPA, UCZTA.

                        Ślady wierzeń i obrzędowości w słowiańskiej kulturze                                               kulinarnej

5 października 2016 

8.30 - 11.30  - Indywidualne ścieżki historii - warsztaty animacji poklatkowej


12 października 2016

8.30 - 11.30 - Indywidualne ścieżki historii - warsztaty animacji poklatkowej

Pomiędzy 16 a 23 października  odbędzie się spotkanie, na którym  zaprezentowane zostaną filmy animowane. O dokładnym terminie poinformujemy.Działanie realizowane w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 -2018 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 25 sierpnia zmarł Wojciech Twardowski, archeolog, długoletni pracownik muzeum w Radomiu, najpierw Muzeum Regionalnego, potem Okręgowego, także im. Jacka Malczewskiego, kierownik działu archeologii, ale też animator kultury, redaktor miesięcznika „Kontakt”, felietonista, autor wierszy okolicznościowych. Przez lata pisał teksty (dialogów, piosenek) do kolejnych programów i kierował kabaretem Contra. Miał 77 lat

Wojciech Twardowski – archeolog, 1939-2016

 

Był absolwentem Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w 1964 r. W tym samym roku został zatrudniony w Muzeum Regionalnym w Radomiu przez kierującą nim Annę Apanowicz, historyka sztuki; tak powstał dział archeologiczny. Drugi dział merytoryczny w radomskim muzeum. Natychmiast rozpoczął intensywną pracę archeologiczną w terenie, którą prowadził do końca etatowej pracy w 2005 r., ale także w następnych latach, współpracując z muzealnymi archeologami przy kolejnych projektach.

W pierwszych latach działalności zajmował się systematycznym rozpoznawaniem osadnictwa w dolinach głównych rzek regionu radomskiego, a później województwa. Prowadził na wielką skalę badania powierzchniowe i wykopaliskowe; pod jego kierunkiem pracowało wielu archeologów należących do kolejnych pokoleń. Zgromadził ogromny materiał badawczy związany z epoką brązu i żelaza m. in. z cmentarzysk ciałopalnych kultury łużyckiej czy skupisk osadniczych kultury pomorskiej i przeworskiej w dolinach Radomki i Pilicy.  

Wojciech Twardowski prowadził także badania na terenach ościennych np. w Treście Rządowej koło Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie dokonał swego pierwszego wielkiego odkrycia. Wśród wielu popielnic kultury łużyckiej odkrył już słynną, wielokrotnie cytowaną w literaturze przedmiotu urnę, zdobioną unikatowym w skali Europy Środkowo-Wschodniej fryzem, który – prawdopodobnie – przedstawia 6 tańczących postaci.

Szczególną cechą Wojciecha Twardowskiego była umiejętność nawiązania bliskich przyjaznych relacji z mieszkańcami regionu, zwłaszcza terenów wiejskich, dzięki czemu z łatwością uzyskiwał informacje o znaleziskach. Dzięki licznym informatorom z terenu pozyskał do zbiorów muzeum prawdziwe skarby: pochówki wojowników z początków epoki brązu (Mokrzec gmina Potworów, Radom – Malczew); skarb kobiecych ozdób z Pogroszyna; unikatowy miecz wczesnośredniowieczny z Wysokiej gmina Szydłowiec – i wiele innych.

Wojciech Twardowski był znawcą archeologii regionu, ale jednocześnie rozpoznał i badał wykopaliskowo szereg stanowisk na terenie miasta Radomia. Do najważniejszych należą badania na stanowiskach położonych w dolinie rzeki Mlecznej, m.in. na cmentarzysku kultury łużyckiej Radom-Wośniki, wczesnośredniowiecznej nekropoli radomskiej z XI-XII wieku, a także badania towarzyszące pracom architektonicznym w najstarszych kościołach radomskich.

Autor licznych wystaw muzealnych: przede wszystkim ważnych ekspozycji archeologicznych prezentujących dzieje Radomia: Zanim powstało miasto. Początki Radomia oraz Był zamek….

Tworzył także interesujące ekspozycje biograficzne i historyczne, np. dla Muzeum w Czarnolesie Jan Kochanowski. Fakty i hipotezy, czy dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego   Grunwald obraz zapomniany

Był prekursorem promocji i popularyzacji archeologii i historii regionu. Liczne felietony i artykuły w prasie oraz miesięczniku kulturalnym „Kontakt” poświęcił także tej dziedzinie wiedzy. Spotykał się często z młodzieżą szkolną, której uświadamiał znaczenie znalezisk archeologicznych i ich rolę w badaniach nad dziejami regionu. Podsumowaniem jego działalności popularyzatorskiej jest cieszące się od lat ogromną popularnością wydawnictwo dla miłośników regionu: Radomskie. Alfabet wykopalisk, które opracował z koleżankami po fachu.

Na zakończenie pracy zawodowej został odznaczony Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.

*

W Radomiu znany był jako dziennikarz-felietonista, redaktor miesięcznika kulturalnego „Kontakt”, a przede wszystkim jako szef kabaretu Contra.

 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela Bohdana Czajkowskiego - byłego dyrektora Lwowskiego Muzeum Historycznego. Współpracował z nami od ponad dwudziestu lat. Podczas tej współpracy powstało wiele pięknych wystaw.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Składamy wyrazy głebokiego współczucia jego Rodzinie i współpracownikom.

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w RadomiuINFORMACJA 

 

„Prace konserwatorskie i pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt netto wynosi  16 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 14 400,00 zł.

Pozostałe środki 1 600,00zł to środki własne.

www.wfosigw.pl

 logotyp_pl
  


„Prace pielęgnacyjne (graby) w zabytkowym parku przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji , w kwocie 5.400,00 zł).


Całkowity koszt netto wynosi 6 000,00 zł. zł.


Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

 

www.wfosigw.pl

Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez Muzeum im. J. Malczewskiego lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych:
 

Wystawa archeologiczna "Zanim powstało miasto. Początki Radomia" eksponowana jest w Domach Gąski i Esterki, Rynek 4/5. ZapraszamyEkspozycji towarzyszą zajęcia edukacyjne:

1. Kamień, glina, nić (wykonywanie ceramiki i tkactwo)

2. Warsztaty młodego archeologa (wykopaliska dla najmłodszych). Zajęcia  odbywają się na zewnątrz budynku.
WARSZTATY DZIAŁU PRZYRODY:

Śladami Smoka Wawelskiego

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

 

Warsztaty polegające na samodzielnym wykonaniu imitacji ichnoskamieniałości (skamieniałego śladu) dinozaura, w postaci pamiątkowego „medalu znalazcy”.  W przerwie koniecznej na utwardzenie wspomnianej pamiątki, przeprowadzana jest krótka multimedialna prelekcja na temat rodzajów odnajdywanych w Polsce i regionie śladów, sposobów ich powstawania, gatunków  dinozaurów które je pozostawiły, oraz sensacyjnych odkryć paleontologicznych ostatnich lat. Dwa kilkuminutowe filmiki zaznajamiają dzieci z faktem i przebiegiem zagłady świata dinozaurów a także przedstawiają zabawną historię przygód małego tyranozaura. W oczekiwaniu na odbiór ‘medalów znalazcy”  grupa zwiedza także wystawę „Geologia i paleontologia regionu radomskiego”  z interaktywnymi, ruchomymi modelami dinozaurów – roślinożernego dryozaura i drapieżnych syntarsów (magnapnozaurów).

 


 


LEKCJE DZIAŁU PRZYRODY:


   
Radomskie dinozaury

(szkoły podstawowe , gimnazja, szkoły średnie) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący przegląd najbardziej znaczących odkryć paleontologicznych z regionu radomskiego (Zapniów, Wierzbica, Błaziny, itd.) oraz najświeższe doniesienia naukowe zmieniające diametralnie dotychczasowe poglądy na tryb życia, biologię i systematykę zwierząt mezozoicznych. 

  

Tajemniczy świat owadów

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną ukazujący najbardziej niezwykłe, spektakularne, ciekawe i zaskakujące przykłady budowy, biologii, zachowań socjalnych, rozrodczych, odżywiania, motoryki, itp. etc. - najliczniejszej gatunkowo i liczebnie gromady królestwa zwierząt , czyli owadów.Zwierzęta w mieście - Radom

(szkoły podstawowe i gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki zwierząt synantropijnych, bytujących w naszym mieście. Ich strategie przeżycia , środowiska, miejsca rozrodu oraz wpływ człowieka na kształt, strukturę i liczebność ich populacji, a także status ochronny i działania podejmowane w ramach zachowania ww. gatunków.

 


 
Ptaki drapieżne

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja) 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki ptaków drapieżnych występujące w Polsce i regionie radomskim, definicje drapieżnictwa, przystosowania morfologiczne i anatomiczne do tego typu odżywiania, strategie polowań, status ochronny oraz zagrożenia płynące dla nich z uwagi na postępującą antropopresję.


       Pory roku w życiu ptaków
  (wiosna, lato, jesień, zima
)

(klasy IV – VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający biologię avifauny krajowej – gatunki lęgowe,  przelotne,  inwazyjne,  koczujące, na tle zmian klimatycznych związanych z kolejnymi porami roku

 

   Wędrówki ptaków

(kl. IV - VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiający gatunki i grupy ptaków podejmujących sezonowe wędrówki, ich trasy i terminy przelotów, sposoby lotu i orientacji w przestrzeni, a także metody badawcze służące do badań tras ich migracji.  Dokarmianie ptaków 

(przedszkola, kl. 0, I-III szkół podstawowych)

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną przybliżający prawidłowe metody dokarmiania ptaków, typy karmników, rodzaje stosowanej karmy w zależności od gatunku, terminy, miejsca i częstotliwość jej wykładania, a także przegląd gatunkowy ptasich bywalców karmnikowych stołówek.

  

  

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                            &nbs

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny