slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3 slideshow_4
1 2 3 4
 

Aktualności:
INFORMUJEMY, ŻE WYSTAWA "ŚWIAT FARAONÓW" CZYNNA

BĘDZIE JUŻ TYLKO DO 30 MARCA.

30 MARCA ZAPRASZAMY NA ZWIEDZANIE

"ŚWIATA FARAONÓW" Z PRZEWODNIKIEM O GODZ. 13.00.


2 lutego, w niedzielę odbyło sie otwarcie wystawy "Spotkanie z bajką".
Podczas uroczystosci gościliśmy Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Przedszkolaki wystąpiły w przedstawieniu "Czerwony Kapturek".


Zapraszamy do zwiedzania. 


Od 22 grudnia, w podziemiach Muzeum im. J. Malczewskiego prezentujemy wystawę będącą elementem promocji  projektu naukowego pt. „Cmentarzyska kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynie” prowadzonego w latach 2012-2013 przez Dział Archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych.

Projekt obejmował opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową  (monografia cmentarzysk oraz broszura popularnonaukowa), wyników przeprowadzonych badań archeologicznych w Gulinie-Młynie, stanowisko 1, gm. Zakrzew, pow. radomski, woj. mazowieckie, w tym analizę i konserwację pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

 

Stanowisko to zostało odkryte przypadkowo w lipcu 1981 roku podczas wybierania piasku. Pracownicy   ówczesnego Muzeum Okręgowego w Radomiu przeprowadzili na stanowisku dwie inspekcje  terenowe (lata :1982, 1983), a od 1984 roku prowadzili  tu   regularne badania wykopaliskowe. Badaniami  kierowały: w latach 1984, 1986-1990 Iwona Micke, zaś w latach 1996-1997 Małgorzata Cieślak-Kopyt.

Cmentarzysko Gulin-Młyn st. 1 jest jednym z kilkudziesięciu stanowisk kultury pomorskiej, wchodzących w skład lokalnego skupiska osadniczego rozwijającego się w dorzeczu środkowej i górnej Radomki oraz górnej Iłżanki, funkcjonującego w literaturze specjalistycznej jako radomskie skupisko osadnicze kultury pomorskiej. W 1988 r. w odległości około 100 m na południe od piaskowni odkryto cmentarzysko kultury przeworskiej. W trakcie badań sondażowych w tymże roku, odkryto 5 jamowych grobów kultury przeworskiej z początków naszej ery.

Podczas wieloletnich badań na stanowisku ponad 100 obiektów  obu kultur.

 

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Gulinie-Młynie zostało założone prawdopodobnie w końcu V w. p.n.e., i użytkowane następnie w IV i III w. p.n.e. Nie wykluczone, że ludność wspomnianej kultury chowała tu swoich zmarłych jeszcze w II w. p.n.e., kiedy w rejonie Gulina-Młyna obecni byli już przedstawiciele kultury przeworskiej. Ludność ta chowała  swoich zmarłych przez następne kilka stuleci, najprawdopodobniej do fazy B2/C1 okresu rzymskiego czyli 2 połowy II w. n.e.

 

Wśród obiektów pomorskich niemal ⅔ grobów reprezentowało formę kloszową, a więc popielnicy wypełnionej przepalonymi kośćmi, zazwyczaj nakrytej misą, osłoniętej dużym naczyniem ustawionym do góry dnem - tzw. „kloszem”. Pozostałe pochówki - to groby popielnicowe, o analogicznym zestawie naczyń, ale bez „klosza”. Dość często groby obu typów lub tylko jednego rodzaju występowały bardzo blisko siebie we wspólnej jamie grobowej tworząc groby zbiorowe złożone z 2 lub 3 pochówków. W jednym przypadku odnotowano grób zbiorowy, gdzie pod wspólnym „kloszem” znajdowały się 3 popielnice wypełnione przepalonymi kośćmi 3 dzieci. Zarówno grobom kloszowym jak i popielnicowym nierzadko towarzyszyły kamienie lub potłuczone fragmenty dodatkowych naczyń.

Poza grobami, do ciekawych obiektów zaliczyć należy jamy zawierające przepalone kości zwierząt udomowionych, dużej (bydło, koń) i średniej wielkości (owca, koza, świnia). Wyjątkowo w jednej z jam znajdowały się dodatkowo szczątki małego, prawdopodobnie dzikiego mięsożercy. W tym samym obiekcie odkryto niewielki, żelazny grot broni drzewcowej. Znalezisko  to ma wyjątkową wartość naukową,  gdyż broń na cmentarzyskach kultury pomorskiej   znajdowana  jest niezwykle rzadko.

 

Ogólna liczba grobów kultury przeworskiej na cmentarzysku nie jest możliwa do ustalenia, ponieważ znaczna część pochówków uległa zniszczeniu. Pierwsze obiekty, datowane na początek naszej ery, odkryto w 1988 roku podczas badań sondażowych na stanowisku 5. Kolejny pochówek tej kultury datowany na pierwsza połowę I w. p.n.e. został zarejestrowany na stanowisku 1 w czasie badań w 1989 r.  Z badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996-1997 pochodzą kolejne obiekty   datowane na I – II w.n.e. Większość grobów jamowych należała do kategorii tzw. pochówków z resztkami ciałopalenia – do jamy grobowej wrzucano  przepalone kości przemieszane z węglem drzewnym i popiołem ze stosu pogrzebowego.W kilku przypadkach resztki ciałopalenia tworzyły wyraźne skupisko wskazujące na umieszczenie je w  pojemniku organicznym: woreczku z tkaniny lub naczyniu z drewna lub kory (?).

O rozległych kontaktach handlowych „przeworskich” osadnicków świadczą m. in. dwie mosiężne zapinki z jamowego grobu z początków naszej ery:. Fibule były przedmiotami pochodzącymi z terenów prowincjonalno rzymskich: obszarów nad środkowym Dunajem oraz prowincji Noricum i Panonii.

 

Na wystawie są prezentowane naczynia kultury pomorskiej oraz plansze informacyjne – fragmenty broszury pt. „Starożytne nekropole nad Radomką”

Tekst: Małgorzata Cieślak-Kopyt, Ireneusz Miraś

Fotografie: M. Cieślak-Kopyt, S. Fituch, I. Micke, G. Wrońska

Rysunki, rekonstrukcje: M. Król, K. Solarska

Opracowanie graficzne rycin: K. Dzięgielewski, K. Solarska, M. Zahorska

Projekt okładki: M. Dzięgielewska, K. Solarska

Skład, łamanie, druk i oprawa:

Magdalenia Dzięgielewska

Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna „PROFIL-ARCHEO”WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

RUINowAnie. Zamek Biskupów Krakowskich

 

Wystawa fotograficzna pt. „RUINowAnie. Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży” jest elementem działań na rzecz upowszechniania prac oraz wyników badań, związanych z realizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, projektem naukowym pt. „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Fotografie przedstawiają  jeden z obiektów zabytkowych woj. mazowieckiego, mianowicie Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży, który w ramach realizowanego projektu badawczego poddany został działaniom nieinwazyjnym w formie naziemnych pomiarów laserowych i fotogrametrycznych. Działania te miały na celu zanalizowanie i zadokumentowanie dziedzictwa narodowego wraz z najbliższym otoczeniem, ze skierowaniem uwagi w stronę krajobrazu kulturowego regionu. Tytułowe „RUINowAnie” ma za zadanie podkreślenie nieustannego procesu niszczenia ruin  zamku w Iłży, które z roku na rok, zarówno w wyniku działania procesów naturalnych i atmosferycznych, jak również aktów wandalizmu i dewastacji, ulegają systematycznej destrukcji. Stopniową zmianę tej sytuacji znamionują licznie podjęte inicjatywy, w tym również działania konserwatorskie oraz rozpoczęte w 2012 r. prace zabezpieczająco-konserwatorskie, mające przeciwdziałać tejże sytuacji.

Wystawa powstała ze zbioru fotografii, wykonanych podczas prac przy realizacji projektu naukowego NPRH MNSW w 2012 r., a także w wyniku przetworzenia materiału zdjęciowego na potrzeby ekspozycji. Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży jest trwałą ruiną – obiektem wpisanym do rejestru zabytków (st. 6 - zamek  (1,00 ha) - Dec. WKZ w Radomiu,  nr rej. 23 z 24.03.1974 r., 156 z 23.06.1967 r. oraz 96/A/81 z 18.03.1981 r.). Katalog wystawy powstał w oparciu o zasoby i dokumentację, zgromadzoną podczas prac, prowadzonych w ramach projektu.

Wystawa składa się z 25 zdjęć oraz towarzyszących im krótkich opisów. Zdjęcia prezentowane są w formacie A3 (297 mm x 420 mm).

Kurator wystawy: Rafał Zapłata

Autorzy fotografii i opracowania materiału zdjęciowego: Robert Wilczyński (fotograf urodzony w Radomiu) oraz Rafał Zapłata (archeolog).

Autorzy scenariusza wystawy: Rafał Zapłata

 

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Miejsce: Gmach Główny Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
Rynek 11

Wystawa czasowa od 22 grudnia 2013 r.  do 28 lutego 2014 r.

Wstęp bezpłatny!
Plakat Świat Faraonów 

   

 


Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn.:

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i opaski drenażowej wokół dworku i kaplicy, renowacja tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji obu budynków, konserwacja schodów kamiennych, konserwacja witraży od zewnętrznej strony kaplicy, renowacja tynków wewnętrznych w przyziemiu dworku, wykonanie i wymiana okien i drzwi w dworku”

 ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet I Ochrona zabytków.


Koszt zadania:                                                                              576 870,00zł.
Przyznana kwota dotacji MKiDN:                                                   200 000,00zł.
Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:              376 870,00zł.
Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku przy

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”.

 

Całkowity koszt brutto wynosi 4 536,00  zł.

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie dotacj
i w kwocie 3 360,00zł.

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
26-600 Radom, Rynek 11
tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,
48 362 56 94 - zgłaszanie grup
fax: 48 362 34 81
NIP: 796-007-85-13

„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

unia europejska - program regionalny