muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Ekspozycje przyrodnicze

Szereg powiązanych ze sobą przestrzennie i merytorycznie, wystaw ukazujących obecny kształt świata zwierzęcego i roślinnego , oraz elementów abiotycznych przyrody Ziemi Radomskiej jak również ich przemiany zachodzące na przestrzeni kolejnych er, okresów i epok geologicznych, poczynając od  paleozoiku a na holocenie kończąc.

Z powodu remontu  oraz rearanżacji wystaw, aż do odwołania nieczynne będą następujące wystawy: wystawa "Gabinet Przyrodnika XIX w.", wystawa "Paleontologia i Geologia Regionu Radomskiego", sala wystaw czasowych Działu Przyrody.

 

OCHRONA PRZYRODY NA ZIEMI RADOMSKIEJ

Wystawa o charakterze planszowym prezentowana w ciągu komunikacyjnym bezpośrednio przyległym do odrestaurowanych pozostałości XIV wiecznych murów obronnych Radomia. Plansze ukazują w formie tekstu, zdjęć, tabel i wykresów, tereny objęte ochroną obszarową w ramach granic terytorialnych byłego województwa radomskiego, opisując takie jej formy jak: użytki ekologiczne, obszary krajobrazu chronionego, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, oraz problematykę ochrony gatunkowej wraz z ochroną strefową wybranych gatunków (np. bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny). Szczególny nacisk położono na przybliżenie walorów przyrodniczych obszarów o ogólnoeuropejskim statusie ochronnym tj.: Obszaru Natura 2000 – Dolina Wisły Środkowej, Obszaru Natura 2000 – Dolina Pilicy, Obszaru Natura 2000 – Ostoja Kozienicka, utworzonych na podstawie prawnych ustaleń Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, Rady EWG.
 


ŚRODOWISKA PRZYRODNICZE ZIEMI RADOMSKIEJ


Wystawa zorganizowana w oparciu o realistyczne dioramy ukazujące 3 wybrane i charakterystyczne dla regionu środowiska: Dolinę Wisły Środkowej, Puszczę Kozienicką i Parki oraz zabudowa miejska Radomia. Jednocześnie dioramy nawiązują tematycznie do podobnych środowiskowo miejsc regionu np.: doliny Radomki, doliny Pilicy, lasów przysusko-szydłowieckich, puszczy Iłżeckiej, Pilickiej, Stromeckiej, itd. Dioramy odtwarzają przybliżony przykładowy skład gatunkowy fauny i flory przedstawianych obszarów. Wypreparowane okazy zwierząt przedstawiają m.in. gatunki objęte ochroną gatunkową, i strefową, figurujące w spisach Polskiej i Światowej Czerwonej Księgi Zwierząt, Załącznikach Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.
 

W dioramie wiślanej zobaczymy m.in. rybitwę rzeczną, sieweczkę rzeczną, gągoły, bielika, zimorodka, czaplę siwą, a także okazy ichtiofauny np.: sandacza, brzanę leszcza, okonia, ssaki takie jak bóbr czy wydra. 
 Diorama leśna została podzielona na 3 podstrefy ukazujące ols, grąd i najbardziej charakterystyczny dla Puszczy Kozienickiej bór świeży. Wśród wielu gatunków warto zwrócić m.in. uwagę na: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, głuszca, żurawia, a także ssaki z rodzin Gliridae i Chiroptera.
 

Wśród zakamarków dioramy miejskiej dojrzymy na pewno grzywacza i czającą się na niego kunę domową, grubodzioba, stadko gołębi miejskich, a także charakterystyczne dla miejskiej zabudowy Radomia pustułki i jerzyki, bytujące w ruderalnych i kserotermicznych środowiskach dzierlatki czy też wszędobylskie szczury wędrowne. GABINET PRZYRODNIKA XIX w.


Ekspozycja jest kompilacją kilku elementów i wnętrz muzealnych istniejących w przeszłości: tj. Gabinetu Płodów przy Rządzie Guberni Radomskiej z połowy XIX w. i Gabinetu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego z końca XIX w., które to miejsca łączy postać ich kustosza, Władysława Taczanowskiego, światowej sławy XIX wiecznego ornitologa i arachnologa. Prezentowane liczne i różnorodne gatunkowo eksponaty prezentują zgodnie z XIX - wieczną manierą ekspozycyjną okazy w przeszklonych szafach w układzie systematycznym uwzględniającym poszczególne jednostki taksonomiczne. Zobaczymy tu bogatą reprezentację awifauny krajowej m.in. ptaków wróblowych, blaszkodziobych, żurawiowych, siewkowych, grzebiących i innych, także ssaki drapieżne – wilka, śnżbika, rysia. Bogato reprezentowana jest również avi- i teriofauna krainy orientalnej i etiopskiej – m.in. pingwiny przylądkowe, turkuśnik indyjski, wyraki, tupaje, antylopy: impala, oryks południowy, gnu pręgowane.
 

Gabinet jest przede wszystkim miejscem prezentacji tradycji muzealnictwa przyrodniczego regionu oraz biografii i dokonań osób związanych z naukami biologicznymi i działalnością na rzecz upowszechniania wiedzy o przyrodzie regionu, takimi jak Tytus Chałubiński, Władysław Taczanowski, Walenty Barański, Leopold Pac-Pomarnacki, Włodzimierz Sedlak, Ryszard Zaręba, Irena Dąbkowska i wielu, wielu innych o których dokonaniach świadczą prezentowane w gablotach memorabilia, publikacje, czy też kolekcje jak np. fragment zbiorów Lepolda Pac-Pamornackiego. W gabinecie otworzono również hipotetyczne miejsce pracy gubernatora Edwarda Białoskórskiego – inspiratora i organizatora pierwszej radomskiej ekspozycji przyrodniczej tj. Gabinetu Płodów z lat 50-tych XIXw.
 

 

PALEONTOLOGIA I GEOLOGIA ZIEMI RADOMSKIEJ 


Wystawa prezentuje przeszłość geologiczną Ziemi Radomskiej i najważniejsze odkrycia paleontologiczne z tego obszaru zobaczymy m.in.: bogatą kolekcje skamieniałych amonitów, jeżowców, ichnoskamieniałości, szczątki zwierząt plejstoceńskich – m.in.: ciosy i zęby trzonowe mamuta wydobyte w trakcie kopania fundamentów radomskiej Fabryki Broni w 1923r.

 

Niewątpliwą atrakcją wystawy są natomiast 4 ruchome rekonstrukcje jurajskich dinozaurów odtworzone na podstawie skamieniałych śladów odkrytych w Zapniowie, Błazinach Górnych i Wierzbicy. Zobaczymy więc dwa splecione w morderczej walce drapieżne syntarsy, spacerującego brzegiem morza łagodnego roślinożernego dryozaura i majestatycznie szybującego w powietrzu pterodaktyla.


 

tekst i zdjęcia - Marek Słupek

Kierownik Działu Przyrody

                                                              HISTORIA REMONTU NOWEJ SIEDZIBY DZIAŁU PRZYRODY


24 października br. uroczyście otwarto szereg nowych ekspozycji przyrodniczych w skrzydle południowym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Prowadzona od 2005 roku restauracja XIX-wiecznej zabudowy skrzydła południowego odbywała się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. W jej zakres wchodziło wyburzanie, uzupełnianie i rozbudowa brakujących fragmentów bryły południowej zabudowy, przebiegającej dokładnie wzdłuż linii murów obronnych. Prace, wraz z przygotowaniem dokumentacji, trwały cztery lata i pochłonęły prawie 4 mln złotych. W około 40 procentach sfinansowane zostały z funduszy ZPORR. 

 

Remont i rozbudowę przeprowadzono szybko i sprawnie. W kilku etapach. W lutym 2005 roku opracowano dokumentację. W sierpniu kolejnego roku (2006) ruszyły prace remontowe (wymiana instalacji co, wentylacyjnej, przeciwpożarowej, antywłamaniowej,wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej…), renowacyjne i stricte budowlane, które zakończyły się w grudniu 2006 roku.  
Między lipcem i grudniem 2007 roku - umowny II etap - prowadzone były roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe, pokrywcze. Wykonano m.in. tynki wewnętrzne, posadzki… Trwały prace stolarskie, ślusarskie, malarskie… Równolegle na terenie dziedzińca i na zewnątrz murów obronnych (od ulicy) układano nawierzchnię z kostki, uzupełniano brakujące fragmenty nawierzchni drogowych oraz kształtowano tereny zielone.

 

W czerwcu 2008 ostatecznie zakończono remont elewacji, renowację zabytkowych murów obronnych (ich podświetlenie - iluminację), zainstalowano system tablic informacyjnych, dokończono roboty blacharskie oraz wykonano trzy dioramy o tematyce przyrodniczej. 

tekst – Andrzej Leżoń
Dział Oświatowo-Naukowy

tło e-riders motocykle