muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu  w latach 2019-2020 jest beneficjentem programu, który Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach działania:  Dziedzictwo kulturowe, program: Ochrona zabytków archeologicznych, zadanie  pt. ,,Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, stan. 2, pow. kozienicki, woj. mazowieckie".  Wsparcie na realizację zadania Muzeum otrzymało także od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Prace wykopaliskowe na cmentarzysku ciałopalnym kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej, były zainicjowane oraz prowadzone przez Małgorzatę Cieślak-Kopyt kierownika Działu Archeologii Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (2007, 2008, 2015, 2017). W latach 2015, 2017 współprowadzącymi były: Aleksandra Jarosz-Panek i Dorota Pogodzińska z Muzeum Regionalnego im. prof. T. Mikockiego w Kozienicach. W wykopaliskach brali udział m. in. studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania były możliwe dzięki współpracy ze Starostwem Powiatu Kozienice oraz Wójtem Gminy Magnuszew.

 

Zespół osadniczy w Nowej Żelaznej jest położony w dolinie rzeki Wisły wewnątrz dużego zakola. Cmentarzysko zajmuje zachodnią część soczewkowatego wyniesienia terenu w obrębie dawnego starorzecza. Nekropola jest na terenie Zapilcza jedynym znanym cmentarzyskiem kultury przeworskiej trwającym przez kilka stuleci (I w.p.n.e. – III w.n.e.). Wśród ponad 400 zabytków wydzielonych odkrytych w obiektach i warstwie ornej znajdują się liczne importy reprezentowane m. in. przez fibule i elementy uzbrojenia. Można tu wymienić importy celtyckie (?), zapinki ze strefy nadreńskiej, norycko-panońskiej, imacze z terenów nadłabskich oraz Skandynawii i wiele innych. Inną cechą wyróżniającą nekropolę w Nowej Żelaznej jest wyjątkowo duża ilość zabytków z metali kolorowych w materiałach kultury zwanej "żelazną".

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie w obiegu naukowym i społecznym materiałów z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Nowej Żelaznej.  W ramach projektu przewidziane są szczegółowe badania typologiczno-chronologiczne wszystkich materiałów zabytkowych z tej nekropoli reprezentowanych przez bardzo bogaty zbiór naczyń ceramicznych, liczne artefakty żelazne, brązowe, szklane, kościane, w tym szczególnie znaczący zbiór importów prowincjonalnorzymskich. Wykonana zostanie analiza zachowanych szczątków ludzkich i zwierzęcych. Projekt przewiduje też specjalistyczne badania laboratoryjne - analizy składu metalu i szkła. Efektem powyższych działań ma być interdyscyplinarna monografia cmentarzyska oraz film edukacyjny promujący projekt.

 

 

 

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle