muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy podanych w związku z realizacją niniejszej umowy  jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego,  z siedzibą Rynek 11, 26-600 Radom; Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;

2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Wykonawcę poprzez podpisanie niniejszej umowy; 

3) Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane Województwu Mazowieckiemu z siedzibą w Warszawie w celach kontrolno-sprawozdawczych lub innym odbiorcom, gdy konieczność udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;

5) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem podpisania niniejszej umowy przez Zamawiającego i Wykonawca jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy z winy Wykonawcy;

8) Dane Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle