muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Aktualności

Premiera filmu "Malowane Polski Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" odbędzie się w poniedziałek, 15 października br, o godz. 12.00 w kinie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
15 października, o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie dwóch nowych wystaw: „Radomianie na drodze do niepodległości” i „XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”
XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wystawa będzie opisywać dwudziestoletni okres współpracy Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. To czas, podczas którego muzeum rozbudowało i wyremontowało swoja siedzibę dzięki dotacjom Samorządu, okres, w którym zrealizowano wiele inwestycji i zakupów. Dzięki dotacjom odbyło się też cały szereg interesujących, pouczających wystaw historycznych i prezentujących dorobek kulturalny regionu radomskiego oraz ekspozycji które ukazywały kolekcje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Wystawa zaprezentuje poprzez wieloformatowe wydruki fotograficzne historię współpracy Samorządu i Muzeum. Pokażemy najważniejsze inwestycje, dzięki który nasze muzeum, a także nasze oddziały: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i Muzeum Sztuki Współczesnej zrealizowały remonty i duże projekty:
- remont skrzydła południowego
-remont skrzydła zachodniego
-instalacja nowoczesnego systemu przeciwpożarowego
-zakup i montaż rolet okiennych
-wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowoczesną
-remont tarasu przy gmachu głównym
-zakup obrazów Jacka Malczewskiego
- zakup obiektów zabytkowych do siedziby muzeum
-wystawy zorganizowane przy pomocy finansowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego
-remonty przeprowadzone w Muzeum Jana Kochanowskiego
-remont oddziału Domu Gąski i Esterki

Wystawa będzie również prezentować różnorodne eksponaty zakupione podczas trwania 20. letniej współpracy. Ekspozycji towarzyszy wydawnictwo pt. „Współpraca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z Samorządem Województwa Mazowieckiego”, Radom 2018, wyd. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

 

Radomianie na drodze do niepodległości

Wystawa „Radomianie na drodze do niepodległości”

 

Wybuch wojny w sierpniu 1914 roku rozbudził nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od ponad stu lat zaborcy stanęli po dwóch stronach barykady. Polska elita polityczna była podzielona na trzy orientacje: prorosyjską, stawiającą na państwa centralne, rewolucyjną. Orientacje te miały się utrzymywać przez całą wojnę. Już w pierwszych dnia wojny głównodowodzący armii państw zaborczych zwrócili się do narodu polskiego z odezwami wzywającymi do walki z państwami przeciwnego bloku. U boku Astro-Węgier powstały Legiony Polskie prze które przewinęło się w okresie 3 lat ok 50 tys. Żołnierzy-ochotników – w tym wielu radomian (np. Michał Tadeusz Brzęk-Osiński); walczących w okolicach Radomia w czasie tzw. Operacji dęblińskiej w 1914 roku. Podobne przedsięwzięcie podjęte u boku Rosja z postaci epizodycznego tzw. Legionu Puławskiego, w którym walczyło wielu radomian w okolicach miasta (np. bitwa pod Pakosławiem k. Iłży).

Radom latem 1915 roku znalazł się pod okupacja austriacką. Austriacy oprócz prowadzenia rabunkowej gospodarki, pozwolili Polakom swobodne życie narodowe i społeczne – po raz pierwszy zorganizowano w mieście oficjalne obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja, spolszczono szkolnictwo powszechne i średnie (uchwałą Rady Miejskiej nadano szkołom imiona polskich bohaterów i poetów), powstała Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej pod kierownictwem ks. Józefa Rokosznego; przeprowadzono także pierwszy raz wolne wybory do Rady Miejskiej; spolonizowane zostało także sądownictwo cywilne i karne. Rozwijały się taż związki zawodowe skupione wokół PPS i Narodowej Demokracji. Lata 1915-1918 można nazwać okresem „narastającej” niepodległości. Na bazie w/w okoliczności zrodziła się „Republika Radomska” to wyjątkowe wydarzenie w dziejach Radomia. W zbiorowej pamięci jako datę odzyskania niepodległości przyjmujemy 11 listopada, zaś Radom jako pierwsze miasto w danym zaborze rosyjskim ogłosił niepodległość 2 listopada 1918 roku. Radomianie na początku listopada 19181 roku okazali się nadzwyczaj sprawnymi organizatorami. „Republika” miała swój własny rząd tzw. Komitet Pięciu” (Aleksy Rżewski, Stanisław Kelles-Krauz, Wacław Dębowski, Jan Wigura, Roman Szczawiński), ponadto własne wojsko, milicję, odpowiednie agendy zajmujące się pomocą społeczną. Po dniach samodzielnych rządów Komitet Pięciu podporządkował się Tymczasowemu Rządowi Republiki Polskiej w Lublinie, a ten 11 listopada oddał władzę powracającemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu. Wiedza o tych dniach jest ograniczona dlatego też na planowanej wystawie będzie położony szczególny nacisk na ten fakt historyczny. Rok 1918 nie kończy zmagań radomian z odzyskiwaniem niepodległości. Mieszkańcy miasta zaangażowani byli w walki o Lwów, w Powstania Śląskie (poprzez udział walkach i organizację kwest na pomoc powstańcom), wojnę polsko-bolszewicką 1920 roku.

            Wystawa którą, będzie zorganizować Muzeum wspólnie z Archiwum ma pokazać mieszkańcom Radomia i regionu czas odzyskiwania niepodległości, ukazać postawy naszych wielkich poprzedników.

Na wystawie prezentowane będą głównie nasze zbiory i oraz zbiory z Archiwum Państwowego w Radomiu.

 

Wystawy literackie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Informujemy, że wykład pt. "Wystawy literackie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego" odbędzie się 21 października br., o godzinie 12.00 - zapraszamy.
 

Dział Naukowo-Oświatowy
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
tel. 48 3625694
fax. 48 3623481 

 

Konferencja MALI BOHATEROWIE                          

zapraszają,
dnia 29 października o g. 15.00

do Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu
 

na konferencję dla nauczycieli języka polskiego, plastyki, wiedzy o kulturze i bibliotekarzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce


Program:

15.00 – 16.00 – powitanie i oprowadzanie po wystawie „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce” – Ilona Pulnar Ferjani, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu

16.00 – 16.15 – przerwa kawowa

16.15 – 17.00 – warsztat analizy porównawczej dzieł malarskich - Franciszek Ejsmond „ABC... Pierwsze czytanie” i Tadeusz Makowski „Święto dzieci” - Ilona Pulnar Ferjani, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu

17.00 – 17.45 -  Bohater dziecięcy w filmie. Zasoby projektu Filmoteka Szkolna – Anna Równy, MSCDN, Liderka Filmoteki Szkolnej na Mazowszu

17.45 – 18.00 – zamknięcie konferencji

Celem konferencji jest doskonalenie umiejętności analizy dzieł malarskich i inspirowanie uczestników do wykorzystywania różnych tekstów kultury (malarstwo, film) w kształceniu literackim. Punktem wyjścia będzie obejrzana wystawa „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce”.


Zgłoszenia elektroniczne na konferencję po adresem:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/13648/o//w/Radom

Termin rejestracji do 26.10.2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do organizatorów: Anna Równy anna.rowny@mscdn.edu.pl i Ilona Pulnar-Ferjani oświatowy@muzeum.edu.pl

Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele

4 października 2018 r., o godz. 10.00  zapraszamy na otwarcie wystawy "Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele" i spotkanie z jej autorami z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Celem wystawy „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele” jest zaprezentowanie postaci Mikołaja Kopernika, w nowoczesny, atrakcyjny dla zwiedzających sposób. Ekspozycja ma charakter modułowy, a w poszczególne części wpisana zostałanarracja o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika, z zaakcentowaniem epokowego
odkrycia w dziedzinie astronomii.

Zaprojektowana z myślą o wnętrzach muzealnych, wystawa nasycona jest zabytkami,prezentującymi życie codzienne mieszczan toruńskich drugiej połowy XV i
pierwszej połowy XVI wieku (m.in. późnośredniowieczna ceramika, naczynia klepkowe, monety).

Dodatkowym walorem wystawy są specjalne punkty aktywizujące, dające możliwość muzealnym gościom lepszego poznania i zrozumienia wybitnej i wszechstronnej postaci Mikołaja Kopernika. W obrębie ekspozycji pojawiają się elementy multimedialne (filmy, animacje komputerowe) mające za zadanie w atrakcyjny i dostępny sposób wyjaśniać problematykę odkryć astronomicznych Mikołaja Kopernika. Punktem kulminacyjnym wystawy jest „przeniesienie” zwiedzającego w symboliczną przestrzeń uniwersum: spojrzenie na (ruchomy) układ heliocentryczny z wyjątkowej perspektywy. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

 

Skarby i tajemnice Piotrówki

7 października, godzina 12:00

Rynek 11
Wstęp wolny

Powakacyjne wydarzenie z cyklu ,,Skarby i tajemnice Piotrówki" to spotkanie z dr Tomaszem Kurasińskim i dr Kaliną Skórą z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi. Wykład pt. ,,Świat zmarłych wczesnośredniowiecznego Radomia – cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 4" poświęcony będzie wynikom badań archeologicznych podjętych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, położonym w pobliżu grodziska Piotrówka. Wykopaliska, między dzisiejszymi ulicami Limanowskiego i Przechodnią odbyły się już w 1923 r., ale przeprowadzenie ich w większej skali stało się możliwe dopiero w 1966 r. - kierował nimi wówczas Wojciech Twardowski. Badania te przyniosły szereg interesujących informacji o obrzędowości pogrzebowej i mieszkańcach Radomia w XI-XII w. Samo cmentarzysko ze względu na liczbę zadokumentowanych pochówków plasuje się w grupie najlepiej rozpoznanych nekropolii z tego okresu na południu Mazowsza.

Współorganizatorami cyklu ,,Skarby i tajemnice Piotrówki" są Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu.

 

 

Nowe nabytki do kolekcji kultur pozaeuropejskich

Wykład  planowany na 23 września br. pt. "Nowe nabytki do kolekcji kultur pozaeuropejskich" nie odbędzie sięz powodu choroby prelegentki.

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu bierze udział w akcji "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY, organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Akcja będzie miała miejsce 5-7października. W te dni zapraszamy do zakupu biletów w promocyjnych cenach. Bilety wstępu będą tańsze o 50%.
Zapraszamy!

tło e-riders motocykle