muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Biblioteka Fachowa

Biblioteka Fachowa

Samodzielny pracownik :  mgr Katarzyna Pacyna-Fituch

 

Biblioteka funkcjonuje  jako jeden z działów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Stworzona głównie dla potrzeb pracow­ników Muzeum, udostępnia swój księgo­zbiór także mieszkańcom Radomia, studentom, naukowcom z kraju i zagranicy. Biblioteka ma charakter fachowy, określony statutem orga­nizacyjnym Muzeum.   Zgromadzono w niej ponad 24 tysięcy wydawnictw : książek , czasopism,  katalogów wystaw  z następujących dziedzin nauki: archeologii, etnografii, historii, sztuki, językoznawstwa, historii sztuki, przyrody. Posiadamy 70 reprintów,  kilkanaście mikrofilmów  Gazety Radomskiej oraz kolekcję map o bardzo zróżnicowanej tematyce , (m.in. pięć  XVIII -wiecznych francuskich map Polski, Kartę dawnej Polski wydaną w Paryżu w 1859 roku , jako bardzo szczegółowy atlas ziem polskich    i przygranicznych ,  Mapę Królestwa Polskiego... z 1862 r. ) . Na zbiór biblioteczny składa się liczny księgozbiór zgromadzony  i przekazany Muzeum  przez  ks. Jana Wiśniewskiego, miedzy innymi : Psałterz/ przekład Jan Wiśniewski, Radom : Druk J.K.Trzebiński, 1917, Wiśniewski Jan, Bajki i rymy ,T.3,  Julian  Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne : z muzyką i rycinami , Warszawa ; Drukarnia Nr 646 przy Nowolipiu, 1816, Volumina Legumprzedruk  Zbioru Praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do 1782 wydanego, T.1,2, 5,6,  Petersburg : Nakł. I Druk. Józefa Ohryzki,1859,  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, Hierosolymitana Peregrinatio[…]  z 1601 r.  

                                                           

Najstarsze w księgozbiorze są starodruki. Jest ich około 100 pozycji. Na szczególną uwagę zasługują : Agenda ad uniformemz 1591 r.,  Jana Kochanowskiego  Psalmy  z 1639 r., a także S.Szymańskiego  Zośka czyli wieyskie zaloty oryginalna w jednym akcie , wydana w Lipsku w 1784 r.(faktycznie w Supraślu), to wydanie posiada jedynie Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Większość starodruków to konstytucje sejmowe, przywileje, prawa konstytucyjne Królestwa Polskiego, wydawane w XVIII wieku.  Biblioteka  gromadzi encyklopedie i słowniki specjalistyczne : stare słowniki językowe i terminologiczne.  Oryginalne, XIX-wieczne dzieła to : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,  Encyklopedia Kościelna podług Teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego,  wydana przez X. Michała Nowodworskiego , Warszawa : Drukarnia Czerwińskiego i Spółki, 1876,  Encyklopedia  Powszechna M. Orgelbranda. W dalszej kolejności można wyliczać  naukowe opracowania dotyczące historii Polski, miast polskich, historii powszechnej, genealogii i heraldyki, ciekawy zestaw przewodników turystycznych i krajoznawczych sprzed 1939 roku. Zbiór biblioteczny  posiada  również bogaty zestaw tytułów książek  i  czasopism regionalnych. Zachowały się liczne i cenne pozycje związane    z Radomiem i jego okolicami. Dużym zainteresowaniem ze strony  regionalistów, historyków, studentów cieszą się  na przykład : Dekanaty ks. Jana Wiśniewskiego,  Monografia historyczna miasta Radomia  Jana Lubońskiego,  jak również XIX-wieczne kalendarze radomskie, czy pochodzące z tego samego okresu czasopisma regionalne. Z prasy radomskiej jesteśmy w posiadaniu  między innymi: Dziennika Departamentowego Radomskiego, wychodzącego od 1811r., którego roczniki pod zmieniającymi się tytułami ciągną się w zbiorach do 1866 r.,  Gazety Radomskiej od pierwszego numeru z 1884 r. aż do 1917(większość roczników  Gazety Radomskiej znajduje się na mikrofilmach), z niewielkimi lukami   Z prasy centralnej znajduje się długi ciąg Biblioteki Warszawskiej (1841-1871), Dziennika Praw (1816-1866), komplet Chimery, czy Dziennika Urzędowego RP  z okresu międzywojennegoGromadzimy polskie czasopisma naukowe z zakresu archeologii, historii, sztuki, przyrody i muzealnictwa. Systematycznie uzupełniamy zbiory poprzez zakupy, wymianę międzybiblioteczną oraz dary książek i czasopism.  W ciągu roku  przybywa do zbiorów biblioteki ok.300 wydawnictw. Biblioteka stanowi zaplecze naukowe dla pracowników Muzeum, ale również udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym.

 

Czytelników zapraszamy w dniach: wtorek – piątek, w godz.: 9.00–13.00. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

 

 Czytelnicy  korzystający z systemu MAK+ mają dostęp do podglądu księgozbioru  bibliotecznego pod adresem: 

 

https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/531

 

 

 

Link do nowości wydawniczych zamieszczony jest na stronie:

https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/awidget/531

 

 

 

 

Wszystkie  wpływy rejestrowane są w katalogu komputerowym w programie MAK+, ponadto prowadzona jest retrospekcja zbiorów,  w związku z czym katalog systematycznie powiększa się o pozycje, które znalazły się w posiadaniu biblioteki w latach wcześniejszych. MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Do czasu zakończenia retrospekcji konieczne będzie przeszukiwanie obu katalogów: kartkowegoi komputerowego. 

 

Biblioteka Muzeum Jacka Malczewskiego                                                                         

 

Rynek 11


26-600 Radom                                                                                                                                             

 

tel: 48 362 43 29 czynny całą dobę, 48 362 21 14,                                     

 

Współpraca z  Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu.

Biblioteka Muzeum im. Jacka Malczewskiego w  Radomiu nawiązała współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu  na digitalizację  prasy regionalnej .  W wersji elektronicznej  jej roczniki dostępne są już w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

http://bc.radom.pl/dlibra.   ZAPRASZAMY

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle