muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Informacja dla emerytów i rencistów

INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
W RADOMIU

 

Szanowni Państwo,

 

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych informuje, że osoby, dla których, przed przejściem na emeryturę lub rentę, Muzeum było ostatnim miejscem zatrudnienia mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Warunkiem jest dostarczenie do Komisji Socjalnej ZFŚS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2023 roku:

1. Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wraz z klauzulą informacyjną,

2. Informacji o rachunku bankowym, na który środki mają zostać przekazane.

 

Ww. wzory dokumentów dostępne są do pobrania w załączeniu do niniejszej informacji lub w wersji papierowej w Muzeum.

 

Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać listownie na adres Muzeum z dopiskiem na kopercie „Do Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” lub przesłać skan wypełnionych dokumentów z własnoręcznym podpisem na adres e-mail: komisjasocjalna@muzeum.edu.pl

 

 

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

 

Dokumenty do pobrania :

 

Informacja dla emerytów i rencistów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w sprawie ZFŚS  

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - ZFŚS

 

Nr rachunku bankowego

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle