muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Informacja dla emerytów i rencistów

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA FINANSOWEGO – DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU TZW. „WCZASY POD GRUSZĄ” Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Aby starać się o dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2024 r. należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Wniosek należy złożyć osobiście do członka Komisji Socjalnej – Pani Haliny Sobczyk lub wysłać własnoręcznie podpisany skan wniosku za pomocą poczty elektronicznej na adres: komisjasocjalna@muzeum.edu.pl lub listownie na adres: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Rynek 11 z dopiskiem „Do Komisji Socjalnej”.

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia finansowego znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.

 

Z poważaniem

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Dokumenty do pobrania :

 

Wniosek o wczasy pod gruszą 

 


 

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA FINANSOWEGO – DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I SPORTOWO REKRACYJNEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 

Szanowni Państwo,

 

Osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły wnioski o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej i chcą skorzystać z w ww. dofinansowania zobowiązane są do przedłożenia faktury imiennej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2024 r.

 

Fakturę  należy złożyć osobiście do członka Komisji Socjalnej – Pana Bartłomieja Wilczyńskiego  lub wysłać własnoręcznie podpisany skan wniosku za pomocą poczty elektronicznej na adres: komisjasocjalna@muzeum.edu.pl lub listownie na adres: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Rynek 11 z dopiskiem „Do Komisji Socjalnej”.

 

 

Z poważaniem

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Dokumenty do pobrania :

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności kulturalno-sportowej

 


 

INFORMACJA O TERMINIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA FINANSOWEGO – DOFINANSOWANIE DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Aby starać się o dofinansowanie do Świąt Bożego Narodzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2024 r. należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Wniosek należy złożyć osobiście do członka Komisji Socjalnej – Pani Moniki Piwarskiej, wysłać własnoręcznie podpisany skan wniosku za pomocą poczty elektronicznej na adres: komisjasocjalna@muzeum.edu.pl lub listownie na adres: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Rynek 11 z dopiskiem „Do Komisji Socjalnej”.

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia finansowego znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji.

 

Z poważaniem

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dokumenty do pobrania :

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania do Świąt Bożego Narodzenia

 

 


INFORMACJA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO

W RADOMIU

 

Szanowni Państwo,

 

Komisja Socjalna Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych informuje, że osoby, dla których, przed przejściem na emeryturę lub rentę, Muzeum było ostatnim miejscem zatrudnienia mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Warunkiem jest dostarczenie do Komisji Socjalnej ZFŚS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku:

1. Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wraz z klauzulą informacyjną,

2. Informacji o rachunku bankowym, na który środki mają zostać przekazane.

 

Ww. wzory dokumentów dostępne są do pobrania w załączeniu do niniejszej informacji lub w wersji papierowej w Muzeum u członków Komisji Socjalnej.

            Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać listownie na adres Muzeum z dopiskiem na kopercie „Do Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” lub przesłać skan wypełnionych dokumentów z własnoręcznym podpisem na adres e-mail: komisjasocjalna@muzeum.edu.pl.

 

 

Komisja Socjalna

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 

Dokumenty do pobrania :

 

Informacja dla emerytów i rencistów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w sprawie ZFŚS  

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - ZFŚS

 

Nr rachunku bankowego

 

 

Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle