muzeum radom bip
20 lat mazowsze

Biblioteka

Samodzielny pracownik :  mgr Katarzyna Pacyna-Fituch

Biblioteka muzealna  posiada  książki, katalogi wystaw,  czasopisma z następujących  dziedzin :

  • sztuka
  • historia
  • nauki pomocnicze historii(numizmatyka, heraldyka, medalierstwo)
  • archeologia
  • muzealnictwo
  • konserwatorstwo i ochrona zabytków
  • etnografia
  • wojskowość
  • przyroda

Dysponujemy  ok. 24000 woluminów (około 16700 wydawnictw zwartych, 3400 czasopism, 3550 katalogów wystaw,  340 pozycji kartografii,  70 reprintów oraz  kilkanaście mikrofilmów  Gazety Radomskiej).

Na zbiór biblioteczny składa się liczny księgozbiór zgromadzony  i przekazany Muzeum  przez  ks. Jana Wiśniewskiego, miedzy innymi : Psałterz/ przekład Jan Wiśniewski, Radom : Druk J.K.Trzebiński, 1917 ,  Wiśniewski Jan, Bajki i rymy ,T.3,  Julian  Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne : z muzyką i rycinami , Warszawa ; Drukarnia Nr 646 przy Nowolipiu, 1816, Volumina Legumprzedruk  Zbioru Praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do 1782 wydanego, T.1,2, 5,6,  Petersburg : Nakł. I Druk. Józefa Ohryzki,1859,  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, Hierosolymitana Peregrinatio[…]  z 1601 r.

Najstarsze w księgozbiorze są starodruki. Jest ich około 100 pozycji. Na szczególną uwagę zasługują : Agenda ad uniformemz 1591 r.,  Jana Kochanowskiego  Psalmy  z 1639 r., a także S.Szymańskiego  Zośka czyli wieyskie zaloty oryginalna w jednym akcie , wydana w Lipsku w 1784 r.(faktycznie w Supraślu), to wydanie posiada jedynie Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Większość starodruków to konstytucje sejmowe, przywileje, prawa konstytucyjne Królestwa Polskiego, wydawane w XVIII wieku.

Biblioteka  gromadzi encyklopedie i słowniki specjalistyczne : stare słowniki językowe i terminologiczne.  Oryginalne, XIX-wieczne dzieła to : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,  Encyklopedia Kościelna podług Teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego,  wydana przez X. Michała Nowodworskiego , Warszawa : Drukarnia Czerwińskiego i Spółki, 1876,  Encyklopedia  Powszechna M. Orgelbranda.

W dalszej kolejności można wyliczać  naukowe opracowania dotyczące historii Polski, miast polskich, historii powszechnej, genealogii i heraldyki, ciekawy zestaw przewodników turystycznych i krajoznawczych sprzed 1939 roku. Zainteresowani sztuką mogą poszukiwać albumów, katalogów, monografii artystów zagranicznych i polskich.

 

Zbiór biblioteczny  posiada  również bogaty zestaw tytułów książek  i  czasopism regionalnych. Zachowały się liczne i cenne pozycje związane z Radomiem i jego okolicami. Dużym zainteresowaniem ze strony  regionalistów, historyków, studentów cieszą się  na przykład : Dekanaty ks. Jana Wiśniewskiego,  Monografia historyczna miasta Radomia  Jana Lubońskiego,  jak również XIX-wieczne kalendarze radomskie czy pochodzące z tego samego okresu czasopisma regionalne.

Z prasy radomskiej jesteśmy w posiadaniu  między innymi: Dziennika Departamentowego Radomskiego, wychodzącego od 1811r., którego roczniki pod zmieniającymi się tytułami ciągną się w zbiorach do 1866 r.,  Gazety Radomskiej od pierwszego numeru z 1884 r. aż do 1917(większość roczników  Gazety Radomskiej znajduje się na mikrofilmach), z niewielkimi lukami .
Z prasy centralnej znajduje się długi ciąg Biblioteki Warszawskiej (1841-1871), Dziennika Praw (1816-1866), komplet Chimery, czy Dziennika Urzędowego RP  z okresu międzywojennego.         
Gromadzimy polskie czasopisma naukowe z zakresu archeologii, historii, sztuki, przyrody i muzealnictwa.

Posiadamy kolekcję map o bardzo zróżnicowanej tematyce , (m.in. pięć  XVIII -wiecznych francuskich map Polski, Kartę dawnej Polski wydaną w Paryżu w 1859 roku , jako bardzo szczegółowy atlas ziem polskich i przygranicznych ,  Mapę Królestwa Polskiego... z 1862 r. ) .

Systematycznie uzupełniamy zbiory poprzez zakupy, wymianę międzybiblioteczną oraz dary książek, czasopism, katalogów wystaw. W ciągu roku  przybywa do zbiorów biblioteki ok.300-350 wydawnictw.

Czytelnicy mogą skorzystać z katalogów kartkowych :  alfabetycznego i przedmiotowego książek, czasopism oraz katalogów wystaw. Biblioteka  prowadzi też elektroniczne bazy danych wydawnictw(w chwili obecnej wprowadzono ok. 2000 opisów, w większości są to opisy książek regionalnych).   
Czytelnia(dla czytelników z zewnątrz) jest otwarta we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz.9.00-13.00. 


Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

tło e-riders motocykle