muzeum radom bip

Biblioteka

    Samodzielny pracownik :  mgr Katarzyna Pacyna-Fituch

 

     Biblioteka funkcjonuje  jako jeden z działów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Stworzona głównie dla potrzeb pracow­ników Muzeum, udostępnia swój księgo­zbiór także mieszkańcom Radomia, studentom, naukowcom z kraju i zagranicy. Biblioteka ma charakter fachowy, określony statutem orga­nizacyjnym Muzeum.   Zgromadzono w niej ponad 24 tysięcy wydawnictw : książek , czasopism,  katalogów wystaw  z następujących dziedzin nauki: archeologii, etnografii, historii, sztuki, językoznawstwa, historii sztuki, przyrody. Posiadamy 70 reprintów,  kilkanaście mikrofilmów  Gazety Radomskiej oraz kolekcję map o bardzo zróżnicowanej tematyce , (m.in. pięć  XVIII -wiecznych francuskich map Polski, Kartę dawnej Polski wydaną w Paryżu w 1859 roku , jako bardzo szczegółowy atlas ziem polskich i przygranicznych ,  Mapę Królestwa Polskiego... z 1862 r. ) . Na zbiór biblioteczny składa się liczny księgozbiór zgromadzony  i przekazany Muzeum  przez  ks. Jana Wiśniewskiego, miedzy innymi : Psałterz/ przekład Jan Wiśniewski, Radom : Druk J.K.Trzebiński, 1917 ,  Wiśniewski Jan, Bajki i rymy ,T.3,  Julian  Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne : z muzyką i rycinami , Warszawa ; Drukarnia Nr 646 przy Nowolipiu, 1816, Volumina Legumprzedruk  Zbioru Praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do 1782 wydanego, T.1,2, 5,6,  Petersburg : Nakł. I Druk. Józefa Ohryzki,1859,  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, Hierosolymitana Peregrinatio[…]  z 1601 r.

 

   Najstarsze w księgozbiorze są starodruki. Jest ich około 100 pozycji. Na szczególną uwagę zasługują : Agenda ad uniformemz 1591 r.,  Jana Kochanowskiego  Psalmy  z 1639 r., a także S.Szymańskiego  Zośka czyli wieyskie zaloty oryginalna w jednym akcie , wydana w Lipsku w 1784 r.(faktycznie w Supraślu), to wydanie posiada jedynie Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Większość starodruków to konstytucje sejmowe, przywileje, prawa konstytucyjne Królestwa Polskiego, wydawane w XVIII wieku.    

                              

   Biblioteka  gromadzi encyklopedie i słowniki specjalistyczne : stare słowniki językowe i terminologiczne.  Oryginalne, XIX-wieczne dzieła to : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,  Encyklopedia Kościelna podług Teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego,  wydana przez X. Michała Nowodworskiego , Warszawa : Drukarnia Czerwińskiego i Spółki, 1876,  Encyklopedia  Powszechna M. Orgelbranda.

 

   W dalszej kolejności można wyliczać  naukowe opracowania dotyczące historii Polski, miast polskich, historii powszechnej, genealogii i heraldyki, ciekawy zestaw przewodników turystycznych i krajoznawczych sprzed 1939 roku. Zainteresowani sztuką mogą poszukiwać albumów, katalogów, monografii artystów zagranicznych i polskich.

 

   Zbiór biblioteczny  posiada  również bogaty zestaw tytułów książek  i  czasopism regionalnych. Zachowały się liczne i cenne pozycje związane z Radomiem i jego okolicami. Dużym zainteresowaniem ze strony  regionalistów, historyków, studentów cieszą się  na przykład : Dekanaty ks. Jana Wiśniewskiego,  Monografia historyczna miasta Radomia  Jana Lubońskiego,  jak również XIX-wieczne kalendarze radomskie, czy pochodzące z tego samego okresu czasopisma regionalne. Z prasy radomskiej jesteśmy w posiadaniu  między innymi: Dziennika Departamentowego Radomskiego, wychodzącego od 1811r., którego roczniki pod zmieniającymi się tytułami ciągną się w zbiorach do 1866 r.,  Gazety Radomskiej od pierwszego numeru z 1884 r. aż do 1917(większość roczników  Gazety Radomskiej znajduje się na mikrofilmach), z niewielkimi lukami   Z prasy centralnej znajduje się długi ciąg Biblioteki Warszawskiej (1841-1871), Dziennika Praw (1816-1866), komplet Chimery, czy Dziennika Urzędowego RP  z okresu międzywojennegoGromadzimy polskie czasopisma naukowe z zakresu archeologii, historii, sztuki, przyrody       i muzealnictwa. Systematycznie uzupełniamy zbiory poprzez zakupy, wymianę międzybiblioteczną oraz dary książek i czasopism.  W ciągu roku  przybywa do zbiorów biblioteki ok.300 wydawnictw. Biblioteka stanowi zaplecze naukowe dla pracowników Muzeum, ale również udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Czytelników zapraszamy w dniach: wtorek – piątek, w godz.: 9.00–13.00. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

Katalog komputerowy- od 2007 r. wszystkie  wpływy rejestrowane są w programie   Mak 4.3,  od 2012 roku tworzony w katalogu komputerowym w programie MAK+, ponadto prowadzona jest retrospekcja zbiorów,    w związku z czym katalog systematycznie powiększa się o pozycje, które znalazły się w posiadaniu biblioteki w latach wcześniejszych. W styczniu 2007 roku biblioteka zaprzestała prowadzenia katalogu kartkowego, od tego momentu nowe pozycje wprowadzane są wyłącznie do systemu komputerowego. Do czasu zakończenia retrospekcji konieczne będzie przeszukiwanie obu katalogów: kartkowego i komputerowego. Obecnie możliwe jest przeglądanie katalogu komputerowego przez internet:

 

Katalog biblioteczny online  :   szukamksiążki.pl

Współpraca z  Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu. Biblioteka Muzeum im. Jacka Malczewskiego w  Radomiu nawiązała współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu  na digitalizację  prasy regionalnej .  W pierwszym etapie została zdigitalizowana bezcenna XIX-wieczna Gazeta Radomska, regionalny unikat . W wersji elektronicznej pierwsze jej roczniki dostępne są już w Radomskiej Bibliotece Cyfrowej

http://bc.radom.pl/dlibra.   ZAPRASZAMY

 

 

Katarzyna Pacyna-Fituch

Partnerzy:
http://www.26600.pl http://www.mazowieckie.com.pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle