muzeum radom bip
UE muzeum radom bip

Wymianę pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Znak sprawy: MJM-ZP.26.1./RB/2023

Radom 2023.04.11

 

 

Przetarg dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), poniżej 5 382 000 euro na: Wymianę pokrycia dachowego  na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ”

Ogłoszenie o zamówieniuSWZZałącznik nr 1 – wzór formularz ofertowyZałącznik nr 2 – wzór formularz kryterium oceny ofert- „ Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy” Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy Pzp / dotyczące: przesłanek wykluczenia z postepowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podanych informacji Załącznik nr 3a- wzór oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.5 ustawy Pzp / dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, spełnienia warunków udziału w postepowaniu, podanych informacji Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy Pzp/ dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, informacji do podmiotowych środków dowodowych, podanych informacji/ Załącznik nr 4a- wzór oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.5 ustawy Pzp / dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania w spieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ,informacji dotyczących dostępu do podmiotowych środków dowodowych, dotyczące podanych informacji Załącznik nr 5 - wzór wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniuZałącznik nr 6 - wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejZałącznik nr 7 – wzór zobowiązania do udostępnienia zasobówZałącznik nr 8 – wzór oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaZałącznik nr 9 – wzór Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiZałącznik nr 10 – wzór umowyZałącznik nr 11- przedmiar robótZałącznik nr 12- specyfikacja wykonania i odbioru robótZałącznik nr 13- projekt technicznyPytania i odpowiedzi z dnia 17042023Kwota na sfinansowanie zamówieniaInformacja z otwarcia ofertWybór ofertyOgłoszenie o wykonaniu umowy
Partnerzy:
https://www.bsjedlinsk.pl http://www.26600.pl https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl
Mecenasi Muzeum:
tło e-riders motocykle